Jesteś tutaj: REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU

 

WARUNKI HANDLOWE

Wszystkie zamówienia (płatne przy odbiorze, lub przelewem - po otrzymanej zapłacie) przyjęte do środy  do godziny 19-tej będą zrealizowane w tym samym tygodniu i towar zostanie dostarczony klientom zwykle w piątek Pocztą Polską.

Dostawa przy płatności przelewem na konto 8,- PLN

Dostawa za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze towaru) 20,- PLN


Nr konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI

85 1050 1083 1000 0091 3075 0269

! NIE JESTEM płatnikiem VAT!

Niniejsze Warunki Handlowe są ważne do zakupów w w sklepie internetowym:  autoren.pl

Warunki bliżej określają i uściślają prawa i obowiązki sprzedawcy :Karlak Rostislav,Tyra 177;  73961 Třinec Czechy IČ: 01011383 i kupującego (klienta, konsumenta).

Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument, to wszystkie stosunki umowne, które nie obejmują niniejsze warunki handlowe, regulowane są prawem kodeksu cywilnego (nr 89/2012 DU.) oraz prawem o ochronie konsumentów (nr 634/1992 DU.). Jeśli stroną umowy nie jest konsument, to wszystkie stosunki umowne, które nie obejmują niniejsze warunki handlowe, regulowane są prawem kodeksu cywilnego (nr 89/2012 DU.)

Definicje pojęć

Sprzedawca to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza towar do kupującego.
Klientem sklepu internetowego jest kupujący. Z powodu obecnych przepisów prawa rozróżnia się kupujący, który jest konsumentem i kupujący, który nie jest konsumentem.
Kupującym konsumentem lub tylko konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swej działalności gospodarczej lub poza zakresem wykonywania swego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób z nim kooperuje.
Kupujący, który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą jest również każda osoba, która zawiera umowę mającą związek z działalnością handlową, przemysłową lub podobną, lub w wykonywaniu własnego zawodu, lub osoby działające w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

Umowa kupna

Jeśli kupujący jest konsumentem, wnioskiem do zawarcia umowy kupna (ofertą) jest lokalizacja oferowanych towarów na stronach internetowych, umowa kupna powstaje w momencie wysłania zamówienia przez kupującego-konsumenta i przyjęciem zamówienia przez dostawcę. Dostawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia kupującemu e-mailem na podany adres e-mail, na powstanie umowy, jednak to potwierdzenie nie ma wpływu. Powstała umowa (w tym uzgodniona cena) może być zmieniana lub odwołana tylko za porozumieniem obu stron lub w oparciu o podstawy prawne.
Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo sprawdzić i zmodyfikować dane, które zostały wstawione przez kupującego do zamówienia, i to nawet ze względu na możliwość przez kupującego wykrywać i korygować błędy powstałe przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Wysłanie zamówienia do sprzedawcy przeprowadzi kupujący klikając na przycisk "Zamówienie zakończ".
W przypadku, że kupujący nie jest konsumentem, wnioskiem do zawarcia umowy kupna jest wysłane zamówienie towarów przez kupującego i samo zawarcie umowy kupna jest w momencie dostarczenia wiążącej zgody sprzedającego kupującemu na przesłany wniosek kupującego.
Zawarciem umowy kupna kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, włącznie procedury reklamacji, i zgadza się z nimi. Na niniejsze warunki handlowe i procedurę reklamacji odpowiednio uprzedzono kupującego przed złożeniem zamówienia i on ma możliwość zapoznania się z nimi.
Okres załatwienia reklamacji zostaje zawieszony, jeżeli sprzedawca nie otrzymał wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia reklamacji (towarów, innych dokumentów, etc.).Sprzedawca jest zobowiązany do zażądania dodatkowych dokumentów od kupującego w jak najkrótszym czasie. Termin zostaje zawieszony od tego dnia aż do dostarczenia wymaganych dokumentów przez kupującego.
Sprzedawca ma między innymi prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna, na podstawie porozumienia z kupującym, lub w następujących przypadkach: towary nie są już produkowane lub dostarczane, lub znacząco zmieniła się cena dostawcy towaru. W przypadku, gdy kupujący dokonał zapłaty części lub całości kwoty ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na konto lub adres i do zawarcia umowy kupna nie dochodzi. Na podarunki, które są całkowicie bezpłatne, konsument nie ma prawa do żadnych roszczeń. Takie towary spełniają warunki umowy darowizny i wszystkie standardy wynikające z obowiązującego ustawodawstwa Republiki Czeskiej.

Prawa z powodu wadliwego wykonania

Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie prawa wadliwego wykonania kierują się odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami (zwłaszcza postanowieniami §1914 do 1925, §2099 do 2117 i §2161 do 2174 prawa nr 89/2012 DU, Kodeksu Cywilnego).
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec konsumenta, że towar przy odbiorze nie posiada żadnych wad. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec konsumenta w momencie odbioru towaru przez konsumenta, że towar posiada właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub które kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej reklamy, towar nadaje się do celu, do którego kupujący podaje, lub do którego towar tego typu zazwyczaj jest wykorzystywany, towar odpowiada jakością lub wykonywaniem uzgodnionej próbce lub szablonu, jeżeli jakość lub wykonanie było określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub szablonem, jest towar w odpowiadającej ilości lub wadze i towar spełnia wymagania przepisów.
Jeżeli towar nie posiada wyżej podane właściwości, może konsument zażądać dostarczenia nowego towaru bez wad, o ile nie jest to pod względem charakteru wady nieodpowiednie, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, może konsument wymagać wymianę tylko tej części, o ile nie jest to możliwe, może zerwać umowę. Jeśli jednak, z uwagi na nieproporcjonalny charakter wady zwłaszcza, jeśli może to być wada do usunięcia bez zbędnej zwłoki, konsument ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części ma konsument nawet wtedy, jeśli wada jest do usunięcia, i o ile nie można prawidłowo używać towaru ze względu na powtarzającą się wadę po naprawie lub większą liczbę wad. W takim przypadku konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.
Jeżeli konsument nie zerwie umowy lub, jeśli nie wykorzysta prawo do dostarczenia nowego towaru bez wad, lub prawo do wymiany jego części lub naprawy towaru, może zażądać odpowiedniej zniżki. Konsument ma prawo do odpowiedniej zniżki nawet wtedy, jeśli sprzedawca nie może mu dostarczyć towaru bez wad, nie może wymienić części lub towar naprawić, także w przypadku, jeżeli sprzedawca nie zdoła przeprowadzić naprawy w odpowiednim terminie lub, jeżeli naprawienie towaru może spowodować konsumentowi znaczne trudności.

Prawo na rzecz wadliwego spełnienia kupującemu nie przysługuje, jeżeli kupujący przed odbiorem wiedział, że towar posiada wadę lub usterkę lub, jeśli kupujący wadę sam spowodował.
Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wad, które pojawią się w czasie do dwudziestu czterech miesięcy od daty odbioru. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może zawierać procedura reklamacji sprzedawcy.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Jeśli umowa kupna jest zawarta za pomocą środków komunikacji na odległość (Internetowy eshop), konsument ma prawo, zgodnie z §1829 akapit 1 kodeksu cywilnego, do odstąpienia od umowy z jakiegokolwiek powodu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru (w przypadku, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa składa się z kilku części, okres ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów). Odstąpienie od umowy należy wysłać do sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
W przypadku, gdy konsument chce na podstawie poprzedniego akapitu odstąpić od umowy w terminie 14 dni, powinien kontaktować sprzedawcę e-mailem na autoren.pl(małpa)gmail.com i podać pisemnie, że odstępuje od umowy, najlepiej podając numer zamówienia, datę zakupu i numer konta do zwrotu pieniędzy. Uwaga: Pieniądze mogą być również zwrócone gotówką w siedzibie firmy. Otrzymanie pisemnego odstąpienia do umowy zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym, w przeciwnym razie należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu odstąpienia od umowy w inny sposób, albo listem poleconym na adres firmy, lub osobiście w tym samym miejscu, lub telefonicznie.
W przypadku, gdy Kupujący na podstawie wyżej podanych akapitów odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od kupującego (oprócz kwoty odpowiadającej dodatkowym kosztom dostarczenia towaru wynikające z wybranego przez kupującego sposobu dostawy, który jest inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy towarów oferowanych przez sprzedającego) do 14 dni od odstąpienia od umowy przez kupującego w taki sam sposób, w jaki sprzedawca otrzymał pieniądze od kupującego, jeśli kupujący nie określi inaczej. Sprzedawca ma również obowiązek do zwrotu świadczeń otrzymanych od kupującego już ze zwrotem towaru przez kupującego, lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi zgodę i nie spowodują to dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych na kupującego zanim mu kupujący nie zwróci towaru.
Postanowienia prawa dotyczące odstąpienia od umowy w okresie do 14 dni nie może być postrzegane jako możliwość bezpłatnego wypożyczenie towaru. Konsument w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru powinien sprzedawcy w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy wydać wszystko, co uzyskał na podstawie umowy kupna. Jeśli nie jest to już możliwe (np. tymczasem towary zostały zniszczone lub zużyte), konsument musi zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, co nie może już być zwrócone. Jeśli zwracany towar jest tylko częściowo uszkodzony, sprzedawca może zastosować wobec konsumenta prawo do odszkodowania i rozpocząć roszczenia o zwrot ceny zakupu. Sprzedawca powinien w takim przypadku udowodnić powstałe szkody. Sprzedawca zwraca konsumentowi w tym przypadku w ten sposób obniżoną cenę zakupu.
Od ceny zakupu, która ma być zwrócona kupującemu, Mozę sprzedający odliczyć rzeczywiste koszty poniesione na odesłanie towaru.
Konsument nie ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z §1837 kodeksu cywilnego szczególnie w przypadku umów:
o dostawie towaru, który był dostosowany specjalnie według jego życzeń lub dla jego osoby
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia dla towarów, które są aktualnie niedostępnie w przypadku, że towar już nie można dostarczyć, albo zastąpić innym modelem lub, jeśli jego cena zmieniła się dramatycznie, a klient zmianę tej ceny przed zawarciem umowy kupna nie akceptuje. Sprzedawca klienta o tej sytuacji informuje. Jeśli część lub całe zamówienie zostało zapłacone, pieniądze zostaną klientowi zwrócone na konto.

Ochrona danych osobistych
Dane klientów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności prawem o ochronie danych osobowych nr 101/2000 DU z późniejszymi zmianami dodatków i przepisów. Kupujący przez zawarcie umowy zgadza się z przetwarzaniem i gromadzeniem danych osobistych w bazie danych sprzedawcy po pomyślnym zakończeniu umowy, i to aż do dnia pisemnego oświadczenia wyrażającego brak zgody z tym przetwarzaniem.
Dane osobiste mogą być na pisemny wniosek klienta usunięte albo zmienione. Dane osobiste klientów są w pełni zabezpieczone przed nadużyciem. Dane osobiste klientów dostawca nie przekazuje osobom trzecim. Wyjątkiem są firmy przewozowe, którym są dane osobiste klienta przekazywane w niezbędnym minimum w celu dostarczenia towarów.
Poszczególne umowy są po zamknięciu archiwizowane w formie elektronicznej a faktury w formie elektronicznej i pisemnej, i są dostępne wyłącznie właścicielowi sklepu.
Kupujący zgadza się z korzystania środków zdalnej komunikacji przy zawarciu umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego wykorzystania środków zdalnej komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (kosztu dostępu do Internetu, koszty rozmów telefonicznych) kupujący uiszcza we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe 

Rozpatrywanie skarg konsumenckich zapewnia sprzedający poprzez adresy e-mail autoren.sk(małpa)gmail.com. Informacje o załatwieniu skargi od kupującego wyśle sprzedający na adres e-mail kupującego. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towarów na podstawie pozwolenia handlowego. Inspekcje handlowe przeprowadza w ramach swej działalności Biuro Pozwoleń Handlowych.
Nadzór nad strefą ochrony danych osobistych wykonywany jest przez Urząd Ochrony Danych Osobistych. Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza się w określonym zakresie, między innymi, nadzór nad przestrzeganiem prawa nr 634/1992 DU o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami. Warunki te są ważne w brzmieniu, które podano na stronie internetowej sprzedawcy, w dniu zawarcia umowy. Zamówienie konsumenta po jego potwierdzeniu odpowiada umowie zawartej pomiędzy kupującym i sprzedającym, archiwizowane jest w celu jego spełnienia i dalszej ewidencji, jego stan jest dostępny do sprawdzenia przez kupującego. Umowa może być zawarta w języku czeskim lub w innych językach, jeśli nie uzasadniają niemożność zawarcia. Przeprowadzeniem zakupu klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
Warunki te umożliwią konsumentowi archiwizację i reprodukcję. W momencie zawarcia umowy kupna kupujący akceptuje wszystkie postanowienia warunków handlowych obowiązujących w dniu wysyłki zamówienia, w tym ceny zamówionych towarów określonych w potwierdzonym zamówieniu chyba, że w konkretnym przypadku było wyraźnie uzgodnione inaczej.Karlak Rostislav  AUTORENČESKY:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všechny objednávky (platba dobírkou nebo při převodu po přijaté platbě) přijaté do středy 19 hodin budou vyřízeny v daném týdnu a zboží bude zákazníkům dodáno v pátek Slovenskou poštou.

  • Zaslání při platbě předem převodem na účet  8,-PLN
  • Zaslání na dobírku (platba v hotovosti při převzetí zboží) 20,-PLN

Číslo bankovního účtu :  ING BANK ŚLĄSKI

85 1050 1083 1000 0091 3075 0269


!!! Nejsem plátcem DPH !!!

Obchodní podmínky:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.autoren.pl (dále jen e-shop), provozovaným Karlakem Rostislavem (dále jen "Provozovatel") a Kupujícího ("Kupující" je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi Zboží) . Nákup zboží probíhá za stejných podmínek, jako by zákazník zboží nakoupil na území České republiky - tento e-shop má sídlo v ČR.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel eshopu - Karlak Rostislav, Tyra 177, 73961 Třinec, IČ: 01011383 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) A zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Vymezení pojmu :
Prodávající je Karlak Rostislav,Tyra 177 , 73961 Třinec, IČ 01011383 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího e-mailem na autoren.pl@gmail.com a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle podnikání. Přijetí písemného odstoupení od smlouvy bude potvrzeno zpětným e-mailem, v opačném případě je nutné prodávajícího kontaktovat s odstoupením od smlouvy jiným způsobem a to buď doporučeným dopisem na adresu sídla podnikání, osobně tamtéž nebo telefonicky na čísle +420739067156.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které je momentálně nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze nebo změnit. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a faktury ve formě elektronické a listovní a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Závěrečná ustanovení Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy carex.info @ seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Karlak Rostislav

Autoren PL